BIỂU MẪU HỘI NGHỊ CBVC NĂM 2019

BIỂU MẪU HỘI NGHỊ CBVC NĂM 2019

BIỂU MẪU HỘI NGHỊ CBVC NĂM 2019

BIỂU MẪU HỘI NGHỊ CBVC NĂM 2019

Phụ lục 1: PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ CBVC 2019

Phụ lục 2MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CBVC TẠI ĐƠN VỊ

Phụ lục 3: TỔNG HỢP Ý KIẾN HỘI NGHỊ CBVC NĂM 2019

Phụ lục 4: DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ CBVC NĂM 2019