NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN BIẾT QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2021

NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN BIẾT QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2021

Theo Điều 20 Bộ luật lao động 2019, kể từ ngày 1-1-2021, hợp đồng lao động sẽ được giao kết theo một trong các loại sau đây:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn, trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt của hợp đồng lao động trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Điều 22 Bộ luật lao động 2012 thì sẽ không còn Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định.