Ban thanh tra nhân dân

Giới thiệu

       Ban Thanh tra nhân dân có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật; việc giải quyêt khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh về việc thực hiện chính sách, pháp luật, về thực hiện dân chủ cơ sở của tổ chức và cá nhân có trách nhiệm tại Nhà Trường

Đội ngũ cán bộ

Ban Thanh tra nhân dân bao gồm các đồng chí:

Đ/c Kim Quang Chiêu: Trưởng CSMH, trưởng ban

Đ/c Trần Hồng Thái: giảng viên khoa KHCB, phó trưởng ban

Đ/c Vi Thị Thanh Thủy: chuyên viên phòng TCCB, thành viên

Đ/c Trần Văn Chương: Trưởng phòng CTSV, thành viên

Đ/c Nguyễn Khánh Trình: phó trưởng CSHD, thành viên

Nhiệm vụ của từng thành viên ban thanh tra nhân dân

- Trưởng ban: Phụ trách chung, lập kế hoạch, tổng hợp tình hình, phản ánh báo cáo, trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có).

- Phó trưởng ban: Giám sát thực hiện nội quy, quy chế, chính sách, chế độ và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Các ủy viên: Giám sát thực hiện các nội quy, quy chế, chính sách, chế độ và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo lĩnh vực, phạm vi được phân công.

Quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân

- Đại diện Ban Thanh tra nhân dân được mời tham dự các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, có nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

- Đại diện Ban Thanh tra nhân dân được mời tham dự các cuộc họp của Ban Chấp hành Công đoàn Trường liên quan đến tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

- Kiến nghị với Hiệu trưởng để khắc phục những thiếu sót được phát hiện qua giám sát; kiến nghị việc xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân có vi phạm pháp luật và có đề nghị các biện pháp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của CBVC và người lao động; đề xuất Ban giám hiệu khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác.

 

 

Liên kết