Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN 

Hiện nay, Công đoàn Trường gồm có 06 Ban, 01 Ủy ban và 18 Công đoàn bộ phận:

Liên kết