Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN 

Hiện nay, Công đoàn Trường gồm có 5 Ban, 1 Ủy ban và 20 Công đoàn bộ phận:

Liên kết