BAN TÀI CHÍNH

Giới thiệu

- Ban Tài chính có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu giúp BCH, Ban Thường vụ tham gia, đề xuất với Liên đoàn Giáo Dục Việt Nam và các cơ quan hữu quan những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế – xã hội, tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp thuộc ngành. 

- Quản lý, thực hiện giám sát các hoạt động thu chi tài chính của Công đoàn trường

Đội ngũ cán bộ

Ban Tài chính nhiệm kỳ  2023-2028 bao gồm các đồng chí:

1. Đ/c TS. Đào Thị Hương - Trưởng ban Tài chính

2. Đ/c Nguyễn Thị Huyền, ủy viên ban chấp hành - Văn phòng, Thủ quỹ

​Ban Tài chính có Trưởng ban, các phó ban và chuyên viên giúp việc với định biên phù hợp nhu cầu công tác của ban theo từng thời kỳ.

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng: 

  • Nghiên cứu, tham mưu giúp BCH, Ban Thường vụ tham gia, đề xuất với Tổng Liên đoàn, Bộ Xây dựng và các cơ quan hữu quan những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế – xã hội, tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước tring CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp thuộc ngành. 
  • Tổ chức chỉ đạo công tác bảo hộ lao động (BHLĐ). Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua theo chuyên đề trong CNVCLĐ. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, các hoạt động xã hội của công đoàn.

Nhiệm vụ:

  • Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, BHLĐ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVCLĐ.
  • Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ và Công đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn.
  • Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động Hội nghị cán bộ công chức, đại hội CNVC, hội nghị người lao động; tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân.
  • Chủ trì và phối hợp với các ban thực hiện công tác thi đua theo chuyên đề đúng quy định hiện hành. Tổ chức, chỉ đạo phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, cuộc vận động “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc của CNVCLĐ ngành Xây dựng”.
  • Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, Luật Công đoàn. Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về BHLĐ và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác BHLĐ.
  • Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn về lao động, Luật Công đoàn; hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm. Phối hợp với Ban Tổ chức tham mưu giúp Ban Thường vụ về thành lập, nâng cấp, sáp nhập, giải thể các đơn vị có liên quan đến tư vấn pháp luật, hoạt động xã hội từ thiện.
  • Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…
  • Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức việc thực hiện cơ chế đối ngoại, hợp tác tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và đối ngoại xã hội ở các cấp công đoàn; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Liên kết