Văn phòng Công đoàn

I. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kết nối hoạt động công đoàn trong toàn hệ thống Công đoàn trường (CĐT). Tham mưu về tình hình CBGVNLĐ và công tác Công đoàn. Trực tiếp thực hiện công tác văn thư lưu trữ; quản lý và sử dụng tài sản văn phòng công đoàn; phục vụ hoạt động của lãnh đạo và các hoạt động chung của CĐT; là trung tâm thông tin, tổng hợp phục vụ cho sự điều hành của BCH,Thường vụ.

II. Nhiệm vụ

- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Thường vụ và cung cấp thông tin cho các Công đoàn bộ phận (CĐBP) theo quy định.

- Quản lý các văn bản đi, đến và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, văn bản, báo cáo, tài liệu của công đoàn trường trên website của Công đoàn trường và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của Công đoàn trường theo tháng, quý, năm với Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Theo dõi, đôn đốc các Ban và các CĐBP thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Phối hợp với các Ban, CĐBP giúp Ban Thường vụ kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định, các chuyên đề công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các vấn đề liên quan khác theo yêu cầu của Chủ tịch.

- Tổ chức, hướng dẫn các CĐCS về nghiệp vụ soạn thảo, thể thức văn bản đúng quy định.

- Quản lý, sử dụng con dấu và tài sản của văn phòng công đoàn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ hội nghị BCH, BTV. Đầu mối tổ chức, phục vụ các cuộc họp, Hội nghị, Hội thảo, tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị dân chủ.….do Công đoàn trường tổ chức theo kế hoạch, dự toán đã được Chủ tịch Công đoàn trường phê duyệt bao gồm: Giấy mời, giấy triệu tập, địa điểm hội nghị, tiếp khách, nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại, quà và các chế độ của đại biểu dự họp, hội nghị. Các khoản chi theo quy định của Công đoàn trường, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và có trách nhiệm thanh quyết toán các khoản chi phí hội, họp, tiếp khách do CĐT tổ chức.

- Sắp xếp các phương tiện đi công tác và thanh toán công tác phí cho Ban thường vụ theo quy chế của Công đoàn trường.

- Ghi biên bản và ra thông báo (Nghị quyết) các cuộc họp, hội nghị của Ban chấp hành, Ban thường vụ.

- In ấn các văn bản, tài liệu thuộc phạm vi CĐT ban hành, chuyển giao văn bản cho các ban và CĐBP trên các phương tiện như zalo, website của CĐT.

- Giúp Ban Thường vụ là đầu mối về công tác đối nội, đối ngoại của CĐT trong việc thông tin, thăm hỏi hiếu, hỉ đối với đoàn viên công đoàn theo phân công nhiệm vụ Ban thường vụ phụ trách.

Liên kết