Ban Chính sách pháp luật

      Ban chính sách pháp luật có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu giúp BCH, Ban Thường vụ tham gia, đề xuất với công đoàn các cấp và các cơ quan hữu quan những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế – xã hội, tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên, lao động (CBGVNLĐ); kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong CBGVNLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp thuộc ngành. 

Các thành viên Ban Chính sách-Pháp luật

Đ/c Nguyễn Viết Ngư, Phó chủ tịch công đoàn trường - Trưởng Ban

Đ/c Tường Mạnh Dũng, Chủ tịch công đoàn khoa LLCT - Phó trưởng Ban

Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch công đoàn khoa Kinh tế - Thành viên

Đ/c Lê Thị Hòa, Giảng viên khoa LLCT - Thành viên

Đ/c Nguyễn Thị Minh Ngọc, Chuyên viên chính phòng TCCB - Thành viên

      Chức năng: 

      Nghiên cứu, tham mưu giúp BCH, Ban Thường vụ tham gia, đề xuất với công đoàn các cấp và các cơ quan hữu quan những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế – xã hội, tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với CBGVNLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong CBGVNLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp thuộc ngành. 

      Tổ chức chỉ đạo công tác bảo hộ lao động (BHLĐ). Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua theo chuyên đề trong CBGVNLĐ. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, các hoạt động xã hội của công đoàn.

      Nhiệm vụ:

      Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, BHLĐ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CBGVNLĐ.

      Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến CBGVNLĐ và Công đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn.

      Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động Hội nghị cán bộ công chức, đại hội CBVC, hội nghị người lao động; tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân.

      Chủ trì và phối hợp với các ban thực hiện công tác thi đua theo chuyên đề đúng quy định hiện hành. Tổ chức, chỉ đạo phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, cuộc vận động “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc của CBGVNLĐ ngành Xây dựng”.

      Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CBGVNLĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, Luật Công đoàn. Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về BHLĐ và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác BHLĐ.

      Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn về lao động, Luật Công đoàn; hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm. Phối hợp với Ban Tổ chức tham mưu giúp Ban Thường vụ về thành lập, nâng cấp, sáp nhập, giải thể các đơn vị có liên quan đến tư vấn pháp luật, hoạt động xã hội từ thiện.

      Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…

       Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức việc thực hiện cơ chế đối ngoại, hợp tác tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và đối ngoại xã hội ở các cấp công đoàn; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

 

Liên kết