Ban chấp hành

GIỚI THIỆU BAN CHẤP HÀNH

Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nhiệm kỳ 2023-2028 (từ tháng 4-2023) gồm 9 thành viên:

        

1. TS. Nguyễn Thị Thuý

     Chức vụ: Chủ tịch, Khoa học Cơ bản

     Điện thoại: 0962 490 411

     Email: thuyiop@gmail.com

 

2. TS. Nguyễn Viết Ngư

     Chức vụ: Phó Chủ tịch, Trưởng ban Chính sách - pháp luật; Khoa Điện-Điện tử

     Điện thoại: 0986291889

     Email: ngunguyenviet77@gmail.com

 

 

3. ThS. NCS Nguyễn Hồng Phong

     Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT, Khoa Cơ khí

     Điện thoại: 0989124511

     Email: Hongphong.utehy@gmail.com

 

4. TS. Kim Quang Chiêu

     Chức vụ: Trưởng ban Thanh tra nhan dân, Cơ sở Mỹ Hào

     Điện thoại: 0983122172

     Email: kimquangchieu@gmail.com

 

5. TS. Trần Thị Ngoạt

     Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo- Nữ công, Khoa Đ-ĐT

     Điện thoại: 0966 957 966

     Email: tranthingoat@gmail.com

 

6. TS. Đào Thị Hương

     Chức vụ: Trưởng ban tài chính, Khoa Kinh tế

     Điện thoại:  0972887596

     Email: Daohuongkt84gmail.com

 

7. ThS. Nguyễn Thị Huyền

     Chức vụ: Văn phòng Công đoàn, Phòng Đào tạo

     Điện thoại: 0982584217

     Email: huyendong84@gmail.com

 

8. Ths. Trần Đức Nam

     Chức vụ:  Trưởng ban Văn thể, Bộ môn GDTC

     Điện thoại: 0947 890 123

     Email: namtvutehy@gmail.com

 

9. TS. Vũ Hồng Sơn

     Chức vụ:  UV BCH, Phòng QLKH&HTQT

     Điện thoại: 0969970218

     Email: hongson.ute@gmail.com


 

Liên kết