Quyền cơ bản của người lao động trong quan hệ lao động theo bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực th

Quyền cơ bản của người lao động trong quan hệ lao động theo bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ năm 2021

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 với số phiếu biểu quyết tán thành là 90,06%. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.

Quyền cơ bản của người lao động trong quan hệ lao động theo bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ năm 2021: