CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN ĐỢT II NĂM 2023

          Căn cứ Chương trình số 496/CTr-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Trường, ngày 29/11/2023, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn trường tiến hành Kiểm tra Công đoàn đợt II năm 2023 với các nội dung: Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam của Công đoàn Trường và các công đoàn bộ phận trực thuộc; kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn Trường.

Toàn cảnh cuộc kiểm tra ngày 29/11/2023

          Đoàn kiểm tra công đoàn gồm: đồng chí Nguyễn Viết Ngư – Phó Chủ tịch Công đoàn trường – Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Hồng Phong – Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn trường – Phó trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Uỷ viên, Đồng chí Phạm Thị Ánh Hương – Uỷ viên và đồng chí Nguyễn Thị Chung – Thư ký.

          Đối tượng kiểm tra đợt II năm 2023 gồm có: Công đoàn cơ sở Trường Đại học SPKT Hưng Yên (gồm Ban tài chính và Văn phòng Công đoàn Trường) và 09 công đoàn bộ phận trực thuộc (gồm: Khoa Cơ khí; Khoa Cơ khí động lực; Khoa Điện – Điện tử; Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Khoa học cơ bản; Phòng ban I; Phòng ban II; Thanh tra pháp chế và Công tác sinh viên; Hành chính quản trị).

          Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường đã thông báo các nội dung kiểm tra cụ thể đối với Ban Chấp hành Công đoàn Trường và các công đoàn bộ phận trực thuộc. Khi tiến hành kiểm tra, đoàn kiểm tra tuân thủ theo các quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và những nội dung kiểm tra cụ thể theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh cuộc kiểm tra ngày 29/11/2023

          Sau thời gian làm việc nghiêm túc, công tác kiểm tra công đoàn đợt II năm 2023 của công đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên đã đạt được những kết quả cụ thể như sau: Ban Chấp hành Công đoàn Trường và các công đoàn bộ phận đã chuẩn bị đầy đủ báo cáo bằng văn bản và hồ sơ phục vụ cho công tác kiểm tra.

          Kết quả kiểm tra, giám sát công đoàn cùng cấp cho thấy: Công đoàn Trường đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình chỉ đạo, điều hành và thực hiện hoạt động công đoàn; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo quy định; tổ chức hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua, khen thưởng, chăm lo đời sống viên chức, người lao động, các hoạt động văn hoá, thể thao, công tác chuyên môn, tuyên giáo, nữ công theo kế hoạch năm học; tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn Ngành tổ chức. Công tác thu, chi, trích nộp kinh phí, thu đoàn phí công đoàn và quản lý sử dụng tài chính về cơ bản đảm bảo nguyên tắc và đúng theo quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

          Kết quả kiểm tra, giám sát công đoàn bộ phận: Nhìn chung, các Công đoàn bộ phận đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; hoàn thành hồ sơ công đoàn và các minh chứng trong việc triển khai các hoạt động công đoàn làm căn cứ cho việc đánh giá chất lượng hoạt động tại các đơn vị.

Đoàn kiểm tra và các chủ tịch công đoàn bộ phận

          Công tác kiểm tra công đoàn đợt II năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường Đại học SPKT Hưng Yên là hoạt động thường niên nhằm thực hiện các nhiệm vụ của UBKT theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chỉ đạo của UBKT Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Kiểm tra để đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn Trường và các Chủ tịch Công đoàn bộ phận trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác của Công đoàn Trường trong năm học 2023 - 2024; đồng thời chỉ ra những hạn chế và kịp thời khắc phục, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Liên kết