HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC LƯU TRỮ HỒ SƠ CĐBP

LƯU TRỮ HỒ SƠ TẠI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

Để công tác lập hồ sơ công việc tại các công đoàn bộ phận sớm đi vào nề nếp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, tạo điều kiện cho việc lưu trữ, tra cứu thông tin, tài liệu được thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng, từng bước phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ. Văn phòng công đoàn hướng dẫn cụ thể lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ như sau:

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 09 tháng 7 năm 2019

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC LƯU TRỮ HỒ SƠ CĐBP

 1. Sổ theo dõi đoàn viên công đoàn
 • Danh sách đoàn viên công đoàn (theo mẫu đính kèm);
 • Tháng 12 gửi về VPCĐ in đóng quyển;
 • Tên file: DS doan vien-CĐBP …..
 1. Công tác phát triển đoàn viên, đảng viên
 • 02 bộ: 01 bộ gửi về VPCĐ, 01 bộ lưu
 1. Công tác tổng kết, thi đua khen thưởng hoạt động công đoàn
 • 02 bộ: 01 bộ gửi về VPCĐ, 01 bộ lưu
 1. Triển khai các hoạt động công đoàn qua zalo, facebook, gmail:

Cần lưu trữ minh chứng bằng cách chụp và lưu lại hình ảnh các hoạt động đã triển khai thông qua các phương tiện trên.

 1. Biên bản họp công đoàn

Trích biên bản họp khoa, trong đó có nội dung triển khai của CĐ và lưu trữ an toàn.

 1. Công đoàn trường cung cấp cập lưu trữ tài liệu

 

 

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN