QUYẾT ĐỊNH Về việc: phân công nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch CĐBP Công đoàn trường

QUYẾT ĐỊNH số 134/QĐ-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 16-7-2019 về việc: phân công nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch CĐBP Công đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2017-2022

Nội dung:

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHSPKTHY