Thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và thực hiệ

Thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"

Ngày 05 tháng 12 năm 2018 Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã ra Thông báo về việc

Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Nội dung thông báo: