Báo cáo kết quả triển khai cuộc thi Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Báo cáo kết quả triển khai cuộc thi "Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam"

BAN PHỤ TRÁCH: Ban Nữ công

LIÊN HỆ: Trần Thị Ngoạt - sđt: 0914030278

Link điền báo cáo:https://forms.gle/NXLsR74Mgt2Xf4Bc8

Thời hạn báo cáo: Trước ngày 05/7/2021

Theo Thông báo số 310/TB-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam