[ Giấy mời ] Mời lãnh đạo và Báo cáo viên CĐGD Việt nam dự và tham gia tập huấn

Thực hiện chương trình công tác năm 2018; nhằm nâng cao nghiệp vụ và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công trong nhiệm kỳ XXI (2017- 2022). Công đoàn trường Đại học Sư...