[ Giấy chuyển sinh hoạt ] Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt công đoàn-Phạm Tuấn Anh-KHCB